Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


A jelen Adatkezelési tájékoztató az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.


 1. Az adatkezelő megnevezése


Adatkezelő neve: Gumicentrum és Szerviz Bt. (továbbiakban: cég)

Székhely: 4033 Debrecen Veres Péter u. 62.

Adószám: 20266006-2-09

Cégjegyzék szám: 09-06-008279

Közösségi adószám: 20266006

Honlap: gumiabroncs-aruhaz.hu

Telefon: 06 52 415 297

06 52 533 013


 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabály:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. Adatkezelési tevékenységek

A cég, az itt meghatározott célból, jogalapon kezeli az Érintett következő személyes adatait az itt meghatározott időtartamban:


 

Adatkezelési cél


Jogalap

 

Személyes adatok köre


Adatkezelés időtartamaTermék megvásárlás


GDPR 6. cikk (1) b) –

a szerződés

megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges

adatkezelés


 • cégnév

 • vezetéknév, keresztnévSzerződés

hatályának fennállása alatt


Kapcsolattartás


GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása


 • az Érintett email címe

 • telefonszám


Hozzájárulás visszavonásáig


Termék kiszállítása


GDPR 6. cikk (1) b) –

a szerződés

megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges

adatkezelés


 • cégnév

 • vezetéknév, keresztnév

 • szállítási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)Szerződés

hatályának fennállása alatt


Számlázás


GDPR 6. cikk (1) c) –

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

169. § szerinti jogi kötelezettsége


 • cégnév

 • vezetéknév, keresztnév

 • adószám

 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)Számviteli törvény 169. §-a szerint 8 évig


Direkt marketing tárgyú megkeresésekGDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása


 • az Érintett neve, email címe

 • telefonszám


Hozzájárulás visszavonásáig


 1. Adattovábbítás


A termék kiszállításával kapcsolatban adattovábbítás történik a következő cégek felé:


 • Abroncs Kereskedőház Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.)

 • MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza-Rozsrét, Pf. 251.)

 • Oláh Gumiszerviz Kft. (4033 Debrecen, Lovas utca 2)

 •  Gumiflex Nagy- és Kiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 10.)


 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.)


Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés


 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések


 • Az adatokhoz való hozzáférés


A személyes adatokhoz a cég munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A cég csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például ha az adóhatóság/rendőrség/ügyészség megkeresi a céget, és a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.


 • Adatbiztonsági intézkedések


A cég a személyes adatokat a cég székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Cég más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Cég megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Cég naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.


 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok


 • A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy a cég:

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Cég kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A cég a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.


 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a cég módosítsa valamely személyes adatát. A cég a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.


 • A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégtől a személyes adatainak a törlését. A cég a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.


 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cég zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.


 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség


 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Cég

Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5.


 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Cég ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Visssza a főoldalra

Szerzői jog © 2020 Gumicentrum és Szerviz Bt.